T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa
365 No.lu Parsel Tarla İhalesi

İLAN

 ESETÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

            Esetçe Belediyesine ait 1 Parçadan ibaret (365 numaralı Parsel) 20 dönüm Arazi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma sureti ile ihaleye çıkarılmıştır.

1.İhale 22.08.2019 tarih Perşembe günü saat 14.00’ te Belediye Riyaset odasında ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

2.Arazinin Muhammen 1 dönüm Bedeli 80.00.TL ’ dir.

3. Arazi 3 Yıllık Süre için İhaleye çıkarılmıştır.

4. İhaleye katılacaklar 3 Yıllık Muhammen bedel üzerinden % 3 geçici teminatı ihale saatinden evvel Belediye’ ye yatıracaktır. Geçici Teminatı Yatırmayan İstekli İhaleye Katılamaz. % 3 Geçici teminatı 144,00 TL’ dir.

5. İhaleye kazanan İstekli ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde % 6 Kati Teminatı ve 1 Yıllık Kira Bedelini yatırıp Kira Mukavelesi yapmak zorundadır. İhale Bedelini yatırmayan müstecirin yatırmış olduğu % 3 geçici teminat gelir kaydedilir.

6. Yıl Kira bedeli 22.08.2020 Tarihine kadar, 3. Yıl Kira bedeli 22.08.2021 Tarihine kadar ödenecektir. Bu tarihlerden sonra ödenen Kira bedeline Aylık Gecikme Zammı uygulanacaktır

7. Belediye Encümeni haddi Layık görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8. İhaleye ait Özel Şartname Belediyede ücretsiz olarak görülebilir.

9. İlk ihalede alıcı çıkmadığı takdirde 2. İhale 29.08.2019 Tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

          İlanen duyurulur. 06.08.2019